Okresowa kontrola systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która wprowadza m.in. obowiązek kontroli efektywności energetycznej kotłów oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. nakładająca obowiązek okresowego przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania oferuję wykonanie usługi w powyższym zakresie.

Dzięki kompleksowej analizie systemu grzewczego wraz z wykonaniem rzetelnej analizy spalin z wykorzystaniem urządzenia zgodnego z wymaganą normą EN 50379-2, przygotowany zostanie protokół z kontroli opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Równocześnie przekazuję Państwu opracowanie techniczne z zaleceniami zwiększającymi efektywność energetyczną urządzenia co przekłada się na obniżenie kosztów zużycia energii.

Zapytania proszę kierować na adres kontakt@czajor.com.pl.

Program do obliczeń w inżynierii środowiska

Rozpocząłem prace nad stworzeniem darmowej aplikacji internetowej do wybranych obliczeń cieplnych i przepływowych z zakresu inżynierii środowiska wykorzystując język programowania PHP.

Zakres możliwości programu w obecnej wersji obejmuje generowanie wykresu h-x w oparciu o wprowadzone dane przez użytkownika, dobór grubości izolacji rurociągu na podstawie kryterium wykraplania pary wodnej na powierzchni oraz wyznaczenie oporu liniowego przepływu w rurze dla wody i glikolu.

Aplikacja będzie cały czas rozwijana.

Program do obliczeń cieplnych i przepływowych w inżynierii środowiska

Nowa metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

18 marca 2015 roku opublikowane rozstało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.. Zmiana wchodzi w życie z dniem 18.04.2015 r.  Poniżej przedstawiam zmiany, jakie wprowadza nowa metodologia w porównaniu z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

 1. podział wyłącznie na budynek lub jego część;
 2. par. 2 pkt 9 – zdefiniowane zostaje odnawialne źródło energii;
 3. par. 3 ust. 2 pkt 6 – w metodzie zużyciowej pobór gazu ziemnego zużywanego na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej musi być liczony na podstawie odrębnego gazomierza;
 4. załącznik nr 1 pkt 1.1 – przestrzenie ogrzewane lub chłodzone należy dzielić na strefy jeżeli temperatura w pomieszczeniach różni się o więcej niż 4 K lub gdy mają różne przeznaczenie lub gdy są obsługiwane przez różne systemy techniczne;
 5. brak rozróżnienia powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza (cała powierzchnia pomieszczenia jest zaliczana. Brak podziału ze względu na wysokość pomieszczenia);
 6. zał. nr 1 pkt 3.1.3 – dopisanie informacji, iż dostawca ciepła sieciowego musi wyznaczać współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zgodnie z przepisami wydanymi
  na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (usunięcie informacji, iż przypadku braku danych o wytwarzaniu ciepła w kogeneracji przyjmuje się wi=1,2);
 7. zał. nr 1 pkt 6.1.2 – wartość wskaźnika emisji CO2 dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz dla ciepła sieciowego przyjmuje się na podstawie danych wytwórcy lub dostawcy. W przypadku braku danych należy posługiwać się danymi z KOBIZE. Rozporządzenie nakazuje przyjmowanie wyłącznie wskaźnika emisji CO2 równej 0 dla energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, biomasy i biogazu.
 8. zał nr 1 pkt 7,1 –  W obliczeniach należy przyjąć wartość opałową zgodną z danymi udostępnionymi przez dostawcę paliwa, a w przypadku ich braku zgodnie z danymi KOBIZE;
 9. załącznik nr 2 pkt 4.2.2 – możliwość obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową z wykorzystaniem gazu ziemnego na postawie danych wyrażonych w kWh;
 10. załącznik nr 2 pkt 7 – wartość obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie odnosi się do powierzchni Af [m2] i wyrażana jest w kWh/rok (odpowiada wartości energii końcowej);
 11. załącznik nr 3 – należy na świadectwie podawać wyłącznie numer wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków;
 12. załącznik nr 3 – podział na zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej
  budynku w zakresie przegród budynku i systemów technicznych, które będą obejmowały więcej i mniej niż 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku;

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Posiadam uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Jestem wpisany do rejestru osób uprawnionych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod numerem 10701.

 https://rejestr.cheb.mir.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Osoby zainteresowane z województwa wielkopolskiego proszę o kontakt.

Audyt energetyczny po 1 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. [1] od 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia za pobrane paliwo gazowe prowadzone są w oparciu o zużycie energii wyrażonej w kWh a nie jak dotychczas w m^3. Dla konsumenta nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ stawki i opłaty zostały przeliczone (wprowadzony został współczynnik konwersji) i utrzymane na tym samym poziomie. Jednak dla audytora energetycznego zmiana ta stanowi istotną kwestię.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [2] określa średnie sezonowe sprawności wytwarzania ciepła na cele c.o. \eta_{H,g} oraz średnie roczne sprawności wytwarzania ciepła na cele c.w.u. \eta_{W,g}, które są podawane w odniesieniu do wartości opałowej paliwa.

Przy wyznaczaniu prostego czasu zwrotu SPBT w audycie energetycznym musimy określić roczną oszczędność kosztów energii związaną z wybraniem konkretnego ulepszenia modernizacyjnego. Roczna oszczędność wyznaczana jest w oparciu o zmniejszenie ilości, w przedmiotowym przypadku, paliwa gazowego.

Artykuł porusza kwestię wyznaczania rocznego kosztu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w kontekście zmiany stawek za paliwo gazowe wyrażone w kWh.

Przykład obliczeniowy:

Założona wartość energii użytkowej na cele c.o. Q_{H,nd}=10\ 000,00\ \frac{kWh}{rok}

Przyjęte średnie sprawności regulacji, przesyłu, akumulacji i wytworzenia ciepła:

\eta_{H,e}=0,95\newline\eta_{H,d}=0,97\newline\eta_{H,s}=1,00\newline\eta_{H,g}=0,97\newline\newline \eta_{H,tot}=0,95\cdot 0,97 \cdot 1,00 \cdot 0,97=0,89\newline Q_{k,H}= \frac {Q_{H,nd}}{\eta_{H,tot}} = \frac{10\ 000,00}{0,89} = 11\ 235,96\ \frac{kWh}{rok}

Do wyznaczenia kosztów paliwa w oparciu o stawki wyrażone w m^3 musimy wyznaczyć ilość paliwa gazowego grupy E odpowiadającą Q_{k,H}=11\ 235,96\ \frac{kWh}{rok}.

Zgodnie z [3] ciepło spalania gazu wysokometanowego wynosi 39,5 MJ/m^3. Ponieważ stawki za gaz skalkulowane zostały w oparciu o wartość opałową musimy ciepło spalania zmniejszyć o 11% (zawartość pary wodnej w spalinach pochodzących ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego).

W_{d}=0,89\cdot 39,5=35,16\ \frac{MJ}{m^3}

Jeden metr sześcienny gazu grupy E ma energię równą 35,16 MJ co jest równe

W_{d}=35,16\ \frac{MJ}{m^3}=35,16\cdot 1000 /3600=9,77\ \frac{kWh}{m^3}

Dzieląc energię końcową przez wartość opałową otrzymujemy roczną ilość paliwa gazowego potrzebną do pokrycia zapotrzebowania instalacji grzewczej na cele c.o. i went.

B=\frac{Q_{k,H}}{W_{d}}=\frac{11\ 235,96}{9,77}=1150,05\ \frac{m^3}{rok}

Na podstawie Tablicy 1 dla grupy W-3.6 odczytujemy cenę za paliwo gazowe (przyjmujemy zużycie przez gospodarstwo domowe -> zwolnienie z akcyzy).

c_{j}=130,26\ \frac{gr}{m^3}

K=B\cdot c_{j}=1150,05\cdot 130,26/100=1498,06 zł netto

Tablica 1. Cena jednostkowa paliwa gazowego wyrażona w gr/m3 (wyciąg z taryfy PGNiG S.A. [3]).

 stawki w m3

W aktualnie opublikowanych taryfach za paliwo gazowe, przedstawionych również w Tablicy 2, stawki są wyrażone w \frac{gr}{kWh}. . Mając wyznaczoną energię końcową Q_{k,H}=11\ 235,96\ \frac{kWh}{rok} i odczytując cenę jednostkową z poniższej Tablicy 2 równą c_{j}=11,815\ \frac{gr}{kWh} mogłoby się wydawać, że w prosty sposób możemy obliczyć roczny koszt paliwa gazowego korzystając ze wzoru K=Q_{k,H}\cdot c_{j}=11\ 235,96\cdot 11,815/100=1326,82 zł netto.

Niestety popełniamy w tym momencie błąd.

Zmiana taryfy [3] przedstawia ceny i stawki wyrażone w m3 oraz w kWh skalkulowane dla tej samej wartości kosztów uzasadnionych. W związku z powyższym wyniki otrzymane przy mnożeniu stawek wyrażonych w m3 lub kWh muszą być takie same.

Tablica 2. Cena jednostkowa paliwa gazowego wyrażona w gr/kWh (wyciąg z taryfy PGNiG S.A. [3]).

kwh

Dostawca paliwa gazowego przelicza stawki z \frac {gr}{m^3} na \frac{gr}{kWh} w oparciu o ciepło spalania gazu a nie wartość opałową. Należy zatem pamiętać, iż przy mnożeniu przez stawki wyrażone w kWh należy skorygować sprawność wytwarzania ciepła \eta_{H,g} odnosząc ją do ciepła spalania paliwa tzn. zmniejszyć o 11%.

\eta_{H,e}=0,95\newline\eta_{H,d}=0,97\newline\eta_{H,s}=1,00\newline\eta_{H,g}=0,89\cdot 0,97=0,86\newline\newline \eta_{H,tot}=0,95\cdot 0,97 \cdot 1,00 \cdot 0,86=0,79\newline Q_{k,H}= \frac {Q_{H,nd}}{\eta_{H,tot}} = \frac{10\ 000,00}{0,79} = 12\ 658,23\ \frac{kWh}{rok}

K=Q_{k,H}\cdot c_{j}=12\ 658,23\cdot 11,815/100=1495,57 zł netto.

Otrzymany wynik jest zgodny z wartością wyznaczoną na podstawie obliczeń wykonanych w oparciu o stawki wyrażone w m^3. Konieczne jest skorygowanie sprawności wytwarzania ciepła przy analizie kosztów ogrzewania z wykorzystaniem taryf dla paliwa gazowego wyrażonych w kWh. Może warto też zastanowić się nad wyznaczaniem sprawność wytwarzania energii cieplnej w oparciu o ciepło spalania a nie wartość opałową.

 

Załączniki:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

3. Zmiana Taryfy 6/14 PGNIG S.A.